Υποχρεώσεις δικαιούχων Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020 & πρότυπα

Υποχρεώσεις δικαιούχων Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020 & πρότυπα

2604

Οι δικαιούχοι των έργων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ιόνια Νησιά 2014-2020 (ΠΕΠ) έχουν µια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) ή το Ταµείο Συνοχής.

Η µη εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας (Κανονισµός 1303/2013 και Εκτελεστικός Κανονισµός 821/2014) µπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση του συνόλου των δαπανών του έργου.

Όλες οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας των δικαιούχων θα πρέπει να αναφέρονται στην στήριξη της πράξης από τα Ευρωπαϊκά Ταµεία, προβάλλοντας υποχρεωτικά:
•    το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταµείο (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ, Ταµείο Συνοχής – ΤΣ) από το οποίο λαµβάνεται η χρηµατοδότηση της πράξης, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα γραφιστικά πρότυπα (βλ. παράρτηµα). Όταν µια ενέργεια πληροφόρησης και επικοινωνίας αφορά περισσότερες από µια πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταµεία, η αναφορά στο Ταµείο µπορεί να αντικατασταθεί από την αναφορά στα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ).
•    το σήµα του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύµφωνα µε τα απαιτούµενα γραφιστικά πρότυπα
•    αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιόνια Νησιά 2014-2020

Οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας διακρίνονται σε υποχρεωτικές και µη υποχρεωτικές.

Υποχρεωτικές ενέργειες είναι η ανάρτηση πινακίδας ή αφίσας και η αναφορά της συγχρηματοδότησης στον διαδικτυακό τόπο (εφόσον υπάρχει) του δικαιούχου.

Μη υποχρεωτικές ενέργειες είναι περαιτέρω ενέργειες δημοσιότητας που επιθυμεί να υλοποιήσει ο δικαιούχος για το συγχρηματοδοτούμενο έργο, όπως φυλλάδια, διαφημιστικές καταχωρήσεις κοκ. Kαι σ’ αυτή την  περίπτωση, όπως και στις υποχρεωτικές  ενέργειες, ο δικαούχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Υποχρεωτικές Ενέργειες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας

Α. Ανάρτηση πινακίδας
Η υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας προκύπτει εάν ισχύουν αθροιστικά τα εξής:
– η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€ και
– πρόκειται για χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής

A1. Ανάρτηση προσωρινής (εργοταξιακής) πινακίδας
Ο δικαιούχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου πρέπει να αναρτήσει πινακίδα ευδιάκριτη και μεγάλου μεγέθους σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Στην προσωρινή πινακίδα αναγράφονται υποχρεωτικά:
– η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020
– ο φορέας υλοποίησης
– το σήμα του ΕΣΠΑ στο πάνω δεξί μέρος της πινακίδας. Η σημαία και το σήμα θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος και να είναι ισότιμα μεταξύ τους καθώς και με το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– ο τίτλος του έργου
– ο κύριος στόχος της δραστηριότητας. Προς διευκόλυνση του δικαιούχου, ο κύριος στόχος της δραστηριότητας παρέχεται εδώ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ.
– ο προϋπολογισμός του έργου (προϋπολογισμός ένταξης)
– το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οικείο Ταμείο, στο κάτω αριστερό μέρος της πινακίδας. Το έμβλημα πρέπει να καταλαμβάνει τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.

Υποδείγματα πινακίδων
Υπόδειγμα προσωρινής (εργοταξιακής) πινακίδας με συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ
Υπόδειγμα προσωρινής (εργοταξιακής) πινακίδας με συγχρηματοδότηση από ΕΚΤ

 

A2. Ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας
Μετά την ολοκλήρωση του έργου και εντός τριμήνου το αργότερο ο δικαιούχος πρέπει να αναρτήσει πινακίδα ευδιάκριτη και μεγάλου μεγέθους σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Στη μόνιμη πινακίδα αναγράφονται τα παραπάνω, εκτός του προϋπολογισμού του έργου. Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης των μόνιμων πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζει την αντοχή τους στο πέρασμα του χρόνου.

Υποδείγματα πινακίδων

Υπόδειγμα μόνιμης πινακίδας με συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ
Υπόδειγμα μόνιμης πινακίδας με συγχρηματοδότηση από ΕΚΤ

 

Β. Αναφορά στον διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος πρέπει να αναρτήσει στον διαδικτυακό του τόπο, εφόσον υπάρχει, σύντομη περιγραφή του έργου, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την ΕΕ. Στη σελίδα αυτή τοποθετείται οπτική ταυτότητα (sticker), σε θέση που πρέπει να είναι ορατή χωρίς ο χρήστης να πρέπει να κυλίσει τη σελίδα προς τα κάτω.
Το sticker περιλαμβάνει το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020 και το σήμα του ΕΣΠΑ.

Υπόδειγμα sticker με συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ

Υπόδειγμα sticker με συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Tαμείο

Υπόδειγμα sticker με συγχρηματοδότηση από Ταμείο Συνοχής

Υπόδειγμα sticker με συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

 

Γ. Ανάρτηση αφίσας
Για τα έργα που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, ο δικαιούχος πρέπει να τοποθετήσει τουλάχιστον μία αφίσα, ελάχιστου μεγέθους Α3, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο. Στο κάτω μέρος της αφίσας τοποθετείται οπτική ταυτότητα (sticker) —όπως ακριβώς και στην περίπτωση της ιστοσελίδας— με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

Yπόδειγμα αφίσας με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ

Στην περίπτωση έργων με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), διατίθεται ηλεκτρονική εφαρμογή σχεδιασμού αφίσας μεγέθους Α3 ή Α2 στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://posters2014-2020.esfhellas.gr

 

 

Μη Υποχρεωτικές Ενέργειες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας

Μη υποχρεωτικές είναι περαιτέρω ενέργειες δημοσιότητας που επιθυμεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος για το συγχρηματοδοτούμενο έργο, όπως φυλλάδια, διαφημιστικές καταχωρήσεις κοκ.

Α. Προσκλήσεις/Προκηρύξεις στον Τύπο
Κάθε Πρόσκληση/Προκήρυξη στον Τύπο θα πρέπει να περιλαμβάνει:
– Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο.
– Το σήμα του ΕΣΠΑ.
– Τα στοιχεία του ΕΠ.
Η αναπαραγωγή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σήματος του ΕΣΠΑ γίνεται σε ασπρόμαυρη εκδοχή.
Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι ισότιμα.

Yπόδειγμα προκήρυξης με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ

B. Έντυπη επικοινωνία

B1. Έγγραφα
Όλα τα έγγραφα που αφορούν την πράξη/έργο που χρηματοδοτείται, όπως επιστολόχαρτα, φόρμες εργασίας, πιστοποιητικά κοκ, πρέπει να περιλαμβάνουν:
– το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο
– το σήμα του ΕΣΠΑ και
– τη διατύπωση: «Το έργο συγχρηματοδοτείται (ή συγχρηματοδοτήθηκε) από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Αν απεικονίζονται και άλλοι λογότυποι, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.
Ειδικότερα, για τις πράξεις (έργα) που έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα (όπως αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ο δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης, το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει αναφορά, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Yπόδειγμα εγγράφου με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ

 

B2. Διαφημιστικά έντυπα (φυλλάδια, leaflet κλπ)
Όλα τα έγγραφα που αφορούν την πράξη/έργο που χρηματοδοτείται πρέπει να περιλαμβάνουν:
– το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο
– το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020
– τη διατύπωση: «Το έργο συγχρηματοδοτείται (ή συγχρηματοδοτήθηκε) από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» και
– το σήμα του ΕΣΠΑ
Το έμβλημα της Ένωσης πρέπει να είναι πάντα ευδιάκριτο και να βρίσκεται σε προβεβλημένη θέση. Η θέση και το μέγεθός του είναι ανάλογη της κλίμακας του εγγράφου που χρησιμοποιείται. Επίσης η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ταμεία πρέπει να είναι ευανάγνωστη.
Αν απεικονίζονται και άλλοι λογότυποι, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.

Yπόδειγμα footer για έργο συγχρηματοδοτούμενο από ΕΔΕΤ

 

B3. Προωθητικά υλικά
Όλα τα προωθητικά υλικά που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και το ευρύ κοινό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
– το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο
– το σήμα του ΕΣΠΑ
Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα η αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία δεν εφαρμόζεται.

B4. Ραδιοφωνικά μηνύματα
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί σε ενέργειες προβολής και επικοινωνίας στο ραδιόφωνο, κάθε ραδιοφωνικό μήνυμα θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
– Την αναφορά στο οικείο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση
– Τη φράση: «ΕΣΠΑ – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

B.5 Τηλεόραση (pack shot)
Στο τέλος κάθε μηνύματος σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να εμφανίζονται υποχρεωτικά:
– Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία
– Το σήμα του ΕΣΠΑ
– Την εκφώνηση της φράσης: «ΕΣΠΑ – Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.

Yπόδειγμα pack shot με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!