Συνεδριάζουν οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμμάτων “Ιόνια Νησιά 2014-2020” και “Ιόνια Νησιά” 2021 -2027 – 16 Ιουνίου 2023

Συνεδριάζουν οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμμάτων “Ιόνια Νησιά 2014-2020” και “Ιόνια Νησιά” 2021 -2027 – 16 Ιουνίου 2023

6107

Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων της προηγούμενης και της νέας προγραμματικής περιόδου θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα την προσεχή Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023.

Πιο συγκεκριμένα, στις 10.00π.μ.  θα πραγματοποιηθεί η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του  Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027» προκειμένου να συζητήσει την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ενώ  θα συζητηθούν και ειδικότερα οριζόντια θέματα όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, η αξιολόγηση των προγραμμάτων, η ανάπτυξη ικανοτήτων του Δικαιούχων.  Επίσης, θα συζητηθούν νέα θέματα όπως είναι η προσέγγιση Bauhaus στα έργα, η ένταξη μεταναστών, κ.α.

Στις 13.00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» . Στη συνεδρίαση θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση επί της  πορείας  υλοποίησης του προγράμματος το οποίο βρίσκεται στη  φάση ολοκλήρωσής του ενώ θα γίνει παρουσίαση αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του προγράμματος τόσο από την ΕΥΔ όσο και από δικαιούχους οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο που έχουν τα συγκεκριμένα έργα που υλοποίησαν.

Στις συνεδριάσεις θα παραστούν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι κ. κ. Ελενα Μπανάβα και Πανταζάτος Παναγιώτης (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής) και Αναστασία Μπακοπούλου (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης).

Και οι δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace στo Κανόνι Κέρκυρας.

Υπενθυμίζεται ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης μετέχουν:

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ως Πρόεδρος, εκπρόσωποι των Αρχών διαχείρισης και συντονισμού, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών τομεακών Επιχ. Προγραμμάτων και Επιτελικών δομών Υπουργείων, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, των Δήμων κάθε Περ. Ενότητας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ (ΕΣΑμεΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Περ. Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Ι.Ν., Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, κ.α).  Επίσης μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Αναπτ. Προγραμματισμού της ΠΙΝ, κ.α.

Παρακάτω αναρτάται  η Ημερήσια διάταξη των δύο Συνεδριάσεων.

 

Παράλληλα, την Τετάρτη 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της ΕΥΔ τεχνικές συσκέψεις με τα στελέχη της Ε.Ε. για την πιο λεπτομερή εξέταση θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων και των δύο προγραμματικών περιόδων.

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί μια σειρά από επισκέψεις των στελεχών της ΕΕ σε έργα που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2014-2020 με συγχρηματοδότηση τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027»

Κέρκυρα, 16 Ιουνίου 2023

 

Προσέλευση                                                                                             9.30 –9.45

Α.   Εισαγωγικό μέρος                                                                            9.45- 10.15

– Διαπίστωση απαρτίας – Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

– Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

– Εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Β.   Το Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-2027                                     10.15-10.45

1.Πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-2027

Εισηγητής: Ασπιώτης Κώστας, Προϊστάμενος  ΕΥΔ ΠεΠ «Ιόνια Νησιά»

 1. Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων και ενημέρωση για την εξειδίκευση και τον προγραμματισμό Προσκλήσεων

Εισηγητής:  Φελούκας Γιώργος, Στέλεχος Μονάδας Α  ΕΥΔ ΠεΠ  «Ϊόνια Νησιά»

 

Γ. Ειδικά Θέματα                                                                                           10.45- 11.15

Ενημέρωση από την Εθνική Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων

 • Πρόοδος έγκρισης των Αναγκαίων Όρων
 • Αξιολόγηση των προγραμμάτων
 • Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις
 • Πληροφόρηση και Επικοινωνία
 • Ολοκλήρωση ΣΔΕ και πρόοδος στην εφαρμογή Απλοποιημένων Επιλογών Κόστους
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων Δικαιούχων και αύξηση δυνατοτήτων συμμετοχής  κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ στην υλοποίηση ιδίως δράσεων του ΕΚΤ

 

Δ.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                                                                  11.15 – 12.00

 1. Παρεμβάσεις επί νέων θεμάτων της ΠΠ 2021-2027, η εφαρμογή της Bauhaus προσέγγισης στα έργα, η ολιστική προσέγγιση στα ύδατα, η ένταξη μεταναστών, η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, κλπ.
 2. Ενημέρωση από την ΕΑΣ για την έναρξη συζητήσεων για την Πολιτική Συνοχής για την μετά το 2027 περίοδο.
 3. Παρεμβάσεις μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

Ε.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ                                                             12.00-12.15

 

 

 

                                                 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

του  Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014- 2020»

Κέρκυρα, 16 Ιουνίου 2023

 

Προσέλευση                                                                                             12.30 –13.00

 

Α.   Εισαγωγικό μέρος                                                                            13.00 – 13.15

– Διαπίστωση απαρτίας – Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

– Έγκριση Πρακτικών 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

– Εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

Β.   Πρόοδος Υλοποίησης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020                   13.15 – 14.00

1.Πορεία υλοποίησης ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020: ενημέρωση για την υλοποίηση και το Σχέδι Δράσης για το κλείσιμο του ΠΕΠ, το Πλαίσιο Επίδοσης 2023 και την αναγκαιότητα αναθεώρησης.

Εισηγητής:  Ασπιώτης Κώστας,  Προϊστάμενος  ΕΥΔ ΠεΠ «Ιόνια Νησιά»

 1. Παρουσίαση αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020.

Εισηγητές:   Ορφανου Μαριέττα, Προϊσταμένη Μονάδας Β1, ΕΥΔ ΠεΠ «Ιόνια Νησιά»

                    Ναθαναήλ Μαίρη,  Προϊσταμένη Μονάδας Β2, ΕΥΔ ΠεΠ «Ιόνια Νησιά»

                    Εκπρόσωποι δικαιούχων πράξεων

 1. Ενημέρωση για την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολογήσεων του Π.Ε.Π. Ι.Ν. 2014–2020

Εισηγητής:  Λινάρδου Ευαγγελία, στέλεχος Μονάδας Α, ΕΥΔ ΠεΠ «Ιόνια Νησιά»

Γ.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                                                                  14.00- 14.30

Δ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ                                                             14.30-14.45

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!