Πρόσκληση ΙΟΝ97 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την CovId-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» – Εκδόθηκαν οι συμπληρωματικοί πίνακες μετά την αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησηςτου Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Πρόσκληση ΙΟΝ97 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την CovId-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» – Εκδόθηκαν οι συμπληρωματικοί πίνακες μετά την αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησηςτου Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

5442

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Συμπληρωματικοί πίνακες αξιολόγησης των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την CovId-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».  Μετά την 7η τροποποίηση της πρόσκλησης με αύξηση του προϋπολογισμού στα 30.000.000€ ακολούθησε νέα διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Οδηγού.  Συνολικά εντάσσονται 1247 επιπλέον επιχειρήσεις με 15.184.847€. 

 

Δείτε τους πίνακες των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα Διαύγεια  

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A5107%CE%9B%CE%95-90%CE%93

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A5107%CE%9B%CE%95-90%CE%93

Ο αριθμός των επιπλέον εντασσόμενων επιχειρήσεων ανά κατηγορία είναι :

  1.  Στην κατηγορία Α «Πρωτογενής-Δευτερογενής τομέας» εντάσσονται 5 επιχειρήσεις
  2. Στην κατηγορία Β «Εμπόριο – Παροχή υπηρεσιών» εντάσσονται 353 επιχειρήσεις
  3. Στην κατηγορία Γ «Τουρισμός-Εστίαση» εντάσσονται 889 επιχειρήσεις.

Yπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000 € και μεγαλύτερο τα 15.000 €.

Μετά την έγκριση των Πινάκων αξιολόγησης, θα εκδοθεί η απόφαση ένταξης των επιχειρήσεων και στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις που απορρίπτονται έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης. Πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης για τον Covid-19 ξεκινά από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ένταξης στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pepionia.gr).

Ταυτόχρονα η κάθε επιχείρηση που υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης θα λάβει μια επιστολή στο email που έχει δηλώσει όπου θα αναφέρεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, και προκειμένου για απορριπτόμενη πρόταση, οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά και η δυνατότητα και οι  όροις άσκησης ένστασης εντός συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας.

Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pepionia.gr), προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Η δημοσίευση των προσωρινών αποτελεσμάτων μέσω του «Διαύγεια» δεν συνιστά οριστική ανάρτηση των πινάκων.  Αυτή θα γίνει στις επόμενες μέρες.

 

 

Η δράση  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!