ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αξιολόγηση επικοινωνιακού σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνιων Νήσων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αξιολόγηση επικοινωνιακού σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνιων Νήσων»

5847

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ αε) είναι ανώνυμη εταιρεία του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,, με σκοπό , μεταξύ άλλων την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και από εθνικούς πόρους, καθώς και την οργάνωση και  κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της διοικητικής δομής.

Στο πλαίσιο αυτό η ΜΟΔ  προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Αξιολόγηση επικοινωνιακού σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνιων Νήσων»(CPV: 79311000-7), με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 119 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016), και την Απόφαση Ένταξης (ΕΥΔ Ε.Π. Ι.Ν. οικ.2345/13-10- 2020), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 1η Απόφαση Τροποποίησης (ΕΥΔ Ε.Π. Ι.Ν. 2732/19-11-2021), όπου προβλέπονται ενέργειες υποστήριξης των έργων δημοσιότητας και προβολής της περιφέρειας.

Η διαδικασία θα γίνει μέσω του καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ/ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων και εξακόσια εβδομήντα πενήντα ευρώ και (59.675,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (73.997,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 20/12/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Στους παρακάτω συνδέσμους. δείτε το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την περίληψη αυτής και τα συνοδευτικά έντυπα.

Αναλυτική πρόσκληση      22PROC011757992_Prosklis ekdilosos endifoerontos_axiologis epikoinonias

Περίληψη πρόσκλησης  Perilipsi prosklisis -Axiologis epikoinonias

Συνοδευτικά έντυπα     espd-request-v2

espd-request-v2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!