Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών

5494

Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά στην κατάρτιση του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΙΝ), με σκοπό την τελική συγκρότησή του από την ΕΥΔ ΕΠ της Π.Ι.Ν., για την άντληση Αξιολογητών από αυτό, με στόχο τη διενέργεια των αξιολογήσεων των αιτήσεων στήριξης που υποβάλλονται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΙΝ εγγράφονται υπάλληλοι (μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.), των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, των Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιονίου μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία στελέχωσης του Μητρώου καθορίζονται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας που αφορά σε Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο έχουν οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, ειδικοτήτων : ΠΕ Γεωτεχνικών, ΤΕ Γεωπονίας, ΠΕ Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών, οι οποίοι δύναται να συμμετέχουν στην αξιολόγηση, στη σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών καθώς και των επιτροπών ενστάσεων, έτσι όπως προβλέπεται κάθε φορά στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο του προς αξιολόγηση Μέτρου του ΠΑΑ 2014 – 2020. 3) Το Μητρώο δύναται να συμπληρώνεται και με άλλες ειδικότητες,

Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι, υποβάλλουν :

i. Αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α.

ii. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2) σελίδες.

iii. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι (α) όλα τα αναγραφόμενα στο Βιογραφικό Σημείωμα στοιχεία είναι αληθή – ακριβή, (β) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για το αδίκημα της κλοπής, ή υπεξαίρεσης, ή απάτης, ή εκβίασης, ή πλαστογραφίας, ή ψευδορκίας, ή δωροδοκίας, ούτε έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, (γ) θα τηρούν εχεμύθεια και (δ) σε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων δεν θα προβαίνουν στην αξιολόγηση της σχετικής αίτησης στήριξης με ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

iv. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις Αιτήσεις με τα δικαιολογητικά, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών 2014 – 2020 ionia@mou.gr και με θέμα “Για τη στελέχωση του ΜΑEM ΠΑΑ της Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών”. Αποδεικτικό υποβολής της Αίτησης αποτελεί ο αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνει από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών 2014 – 2020 και για τον οποίο ενημερώνονται οι αιτούντες με απαντητική ηλεκτρονική αλληλογραφία στο αίτημά τους.

v. Για την αρχική κατάρτιση του Μητρώου, εξετάζονται αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται έως και τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Δείτε εδώ την Απόφαση Σύστασης του Μητρώου και την Ανοικτή Πρόσκληση εγγραφής στο ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΙΝ   :    Apofasi_prosklisis

Δείτε εδώ τα υποδείγματα Υπεύθυνης δήλωσης:

YPEYTHINI DILOSO (YPDDEIGMA B

YPEYTHINI DILOSO (Ypodeigma B).docx

Δείτε εδώ το έντυπο αίτησης:   AITISI (YPODEIGMA 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Στείλετε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Click to listen highlighted text!